Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow RODO - Ochrona danych osobowych
RODO - Ochrona danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Sąd Rejonowy w Sandomierzu w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje, informuje że:

 

1.  Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Sandomierzu ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu.

Dane kontaktowe: 15-832-30-62

 

2.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Panią Agatą Janiszewską-Skowron, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   

 

3.  Pani/Pana dane osobowe (np. imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer kontaktowy) przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Sądu, na podstawie:

3.1.    przepisów art. 6 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji ustawowych zadań Sądu,

3.2.    Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz.23 ze zm.),

3.3.    Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018, poz. 155 ze zm.),

3.4.    Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2017 poz. 1904 ze zm.),

3.5.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.2018, poz. 474 ze zm.).

 

4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okresy wynikające z przepisów prawa, w zależności od kategorii sprawy i przy zastosowaniu przepisów:

4.1.    Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018, poz. 217 ze zm.),

4.2.  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz.U.2014, poz. 991 j.t.),

4.3. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach resortu sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.1985.8.55),

4.4.    wewnętrznych uregulowań obowiązujących w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu.

 

5.  Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6.  Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Sąd Rejonowy w Sandomierzu, jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.

 

7.  Sąd Rejonowy w Sandomierzu nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

 

 

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU BUDYNKU

SĄDU REJONOWEGO W SANDOMIERZU

 

 

Administratorem systemu monitoringu jest Sąd Rejonowy w Sandomierzu, ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz

1)  monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym,

2)  monitoringiem objęte są: najbliższe otoczenie budynku, wejścia do budynku i korytarze w siedzibie Sądu Rejonowego w Sandomierzu przy ul. Kościuszki 2 a w Sandomierzu oraz korytarz na II piętrze w budynku PZU S.A. w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 17,

3)  podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,

4)  zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 5 tygodni,

5)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

6)  osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.