Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Oferty pracy arrow Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu

 

Adm. 1100 – 1/12                                                                  

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Sądu Rejonowego w Sandomierzu

na podstawie art. 32a § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku

Prawo o ustroju sądów powszechnych

w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 roku ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Sądu Rejonowego w Sandomierzu

27-600 Sandomierz, ul. Kościuszki 2a

z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zatrudnienie na stanowisku dyrektora odbędzie się najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013 roku, po wejściu w życie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2012 roku w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1121)  oraz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustalenia siedzib  i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1223)

 Do konkursu może przystąpić każda osoba, która spełnia wymagania określone w art.  32a § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. posiada tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa
  w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
 3. posiada wiedzę w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni na stanowisku kierowniczym,
 5. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
 7. nie jest przeciwko niej prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Kryteria oceny kwalifikacji, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje:

 1. zawodowe
 2. kierownicze
 3. społeczne
 4. intelektualne
 5. osobowościowe

Zakres w/w kryteriów oceny określa szczegółowo załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121).

 Konkurs składa się z następujących etapów:

 1. Etap pierwszy – ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 2. Etap drugi – ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań,
 3. Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Odpisy dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie
 4. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska
 5. Oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w punktach 1, 5, 6, 7
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

Inne informacje:

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 32 a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121). 

Zgłoszenia kandydatów z wymaganymi dokumentami należy przesłać w terminie do dnia 14 grudnia 2012 roku (decyduje data nadania – stempla pocztowego) na adres:  Sąd Rejonowy w Sandomierzu, Oddział Administracyjny, ul. Kościuszki 2a, 27-600 Sandomierz, lub złożyć bezpośrednio  w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego  w Sandomierzu – pokój 207 (II piętro).

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                             Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                                     w Sandomierzu

                                                                                                      Barbara Dąda